Покана за Общо събрание Print E-mail

П О К А Н А

 

Управителният съвет на Сдружение „Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения” – гр. Габрово, свиква Общо редовно годишно  отчетно събрание на 30.05.2014 г., от 17.30 ч. в Дневен център за възрастни хора с увреждания, ул. „Н. Балканеца” 24, кв. Бичкиня, гр. Габрово.

 

Събранието ще се проведе при следния Дневен ред:

 

1.     Приемане отчета на УС и КС за дейността на СБЗ за ЛИЗ през 2013 г.

2.     Приемане на бюджета за 2014г.

3.     Приемане на основни насоки за дейността на Сдружението през 2014г.

4.     Други.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, от 18.30 ч., на същото място, при същия дневен ред.

Материали за общото събрание могат да бъдат получени в ДЦВХУ.

Моля в срок до 29.05.2014 г. да  потвърдите участие на телефон   066/807120     066/807120     0878/452528 

 

 

Председател на УС :  Росица Димитрова

 
< Prev   Next >