За нас Print E-mail
      „Дневен център за възрастни хора  с увреждания” към  Сдружение „Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затрудненияе комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти. Преки ползватели на услугите в Центъра са младежи и възрастни хора /над 18 г./ с различна степен на умствени увреждания, които нямат достъп до обучение и не могат да посрещат своите жизнени потребности самостоятелно.

               Сдружението е създадено през 2003 год. като организация с нестопанска цел за подпомагане и създаване на благоприятни условия за живот на лица с умствени затруднения и техните семейства - създаване на условия за тяхната социална интеграция, обучение на социални, жизнени и творчески умения, посрещане на социални нужди, промяна на отношението на обществото към лицата с умствени затруднения. 

През 2003 г. е открит Семейно-консултативен център към Сдружението. От неговите услуги се ползват около 150 семейства, които могат да получат безплатни консултации и посредничество по различни въпроси.От 2003г. е член и на Българската Асоциация за Лица с Интелектуални Затруднения /БАЛИЗ/. Организацията притежава лиценз за предоставяне на социални услуги за деца и възрастни. В своята работа активно партнира с неправителствени организации от ЕС, Община Габрово. Чрез Организацията се осъществяват проекти за дейности в ПУ „Николай Палаузов” – гр. Габрово.